Strategisch kader & jaarplan

Strategisch kader & jaarplan

Samen naar sportief en maatschappelijk goud

De titel van het strategisch kader 2023-2026 luidt: Samen naar sportief en maatschappelijk goud. Niet voor niets is gekozen voor deze titel. Bij alles wat wij doen gaan sportief en maatschappelijk goud hand in hand.

Video: samen naar sportief en maatschappelijk goud

Als volleyballend Nederland staan we voor diverse uitdagingen: hoe behouden we leden en krijgen we meer mensen aan het volleyballen? Hoe organiseren we dat leden hun leven lang kunnen genieten van onze sport? Hoe behouden en krijgen we voldoende trainers en vrijwilligers? En hoe werken we goed samen met maatschappelijk betrokken partners? Om de krachten te bundelen, hebben we het strategisch plan 'Samen op weg naar sportief en maatschappelijk goud' geschreven. In de video hieronder zie wat dat concreet betekent voor jouw club.

Hieronder lees je meer over de betekenis van sportief en maatschappelijk goud.

Sportief goud

Sportief goud houdt in dat we (top)volleyballers, fans, kader en betrokkenen op hun eigen niveau willen ondersteunen om zoveel mogelijk plezier uit het volleybal te halen en op hun eigen niveau hun ambities te kunnen realiseren. Binnen en buiten de lijnen, als recreant en als Olympiër.

We zetten ons in om een klimaat te behouden en waar nodig te creëren waarin er ruimte is voor ieders ontwikkeling en om in verschillende rollen onderdeel uit te kunnen blijven maken van de volleybalgemeenschap. Duurzaam excelleren op alle niveaus.

Maatschappelijk goud

Maatschappelijk goud houdt in dat we de overtuiging hebben dat we met volleybal en volleyballers een bijdrage (kunnen) leveren aan onze samenleving door (naast het 'gewone volleybal aanbod voor leden') ook als partner op te kunnen treden op lokaal niveau. Thema’s als vitaliteit (bewegen en gezonde voeding), saamhorigheid en inclusie liggen dichtbij ons. We willen als volleybalgemeenschap een belangrijke rol spelen door deze thema’s niet alleen apart, maar ook in verbinding met elkaar aan te pakken en, samen met partners die vanuit dezelfde waarde denken en handelen, hier oplossingen voor te vinden. Onze overtuiging is dat we met de sportinfrastructuur die we hebben lokaal samen met onze partners (onderwijs en bedrijfsleven) kunnen bijdragen aan voldoende sport en bewegen in alle levensfasen, waardoor we Nederland fit, vitaal en weerbaar houden. Onze evenementen en topsport-programma’s fungeren als katalysator om deze thema’s en de ontwikkeling van de verenigingen te agenderen, uit te werken en zichtbaar te maken.

Om onze ambities op zowel sportief als maatschappelijk goud te realiseren gaan we ons fundament versterken, met daarbinnen de volgende aandachtsgebieden:

De kracht van het strategisch kader zit in de onderlinge samenhang van onze bovenliggende ambitie (sportief en maatschappelijk goud) in combinatie met het structureel werken aan het versterken van het fundament van onze vereniging: volleybalbalverenigingen!

In het strategisch kader is (zoveel mogelijk) per aandachtsgebied op verschillende thema’s (aanbod, opleidingen, arbitrage etc.) aangegeven waar we nu staan en wat de ambitie is richting 2026. Dit is weergegeven in de tabellen aan het einde van de paragrafen. Professionalisering van de verenigingen loopt als een rode draad door de verschillende fundamenten heen. De ambities richting 2026 worden vervolgens uitgewerkt in de jaarplannen die in de aankomende jaren worden opgesteld. Dit biedt gelegenheid om tussentijds bij te kunnen sturen.

Links:

Missie

Als bond willen we iedereen in aanraking laten komen met volleybal en de unieke waarden die de volleybalsport te bieden heeft.

Gevat in een officiële missie zeggen wij: De Nevobo is nationaal de autoriteit en bindende factor op het gebied van volleybal in al haar facetten. Zij maakt volleybal voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk door een op maat gesneden dienstverlening.

De Play Volleybal campagne die op dit moment loopt is een mooi voorbeeld dat we de waarden die volleybal biedt samen met onze clubs inzetten om mensen aan de volleybalsport te binden.

Visie

We onderkennen de waarde van de landelijke dekking die onze prachtsport heeft door de vele clubs, scholen en gemeenten die volleybal lokaal aanbieden. Wij zien onszelf dan ook vooral als spelverdeler, die de kennis en ervaring van al deze aanbieders bundelt en deelt om volleybal in Nederland nog sterker te maken. In onze visie gevat: De Nevobo is de spil van een trotse volleybalcommunity, waar naast volleyballers en lokale verenigingen, onderwijsinstellingen en gemeenten in participeren en samenwerken om de volleybalsport te versterken. Kort gezegd: We serve volleyball!

Bij alles wat wij doen gaan sportief en maatschappelijk goud hand in hand.