Privacy Statement

Privacy Statement

De Nederlandse Volleybalbond (hierna: Nevobo, ons, wij) is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van persoonlijke informatie (hierna: persoonsgegevens) zoals beschreven in dit privacy statement. De Nevobo respecteert jouw privacy, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt onder meer in dat jouw persoonsgegevens slechts worden gebruikt voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen, en jij bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van jouw persoonsgegevens.

Dit privacy statement is van toepassing op de verzameling en verwerking van onze leden, vrijwilligers, deelnemers, abonnees op de nieuwsbrieven en relaties verstrekte persoonlijke informatie, alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van onze websites en/of apps.

Hieronder tref je een overzicht aan van alle onderwerpen die in dit Privacy Statement staan:

 1. Persoonsgegevens en verwerking van persoonsgegevens
 2. Doeleinden, grondslagen en bewaartermijn
 3. Verstrekking aan derden
 4. Fotografie en video
 5. Kinderen jonger dan 16 jaar
 6. Jouw rechten
 7. Websites van derden
 8. Beveiliging
 9. Wijzigingen in ons privacybeleid
 10. Vragen

Persoonsgegevens en verwerking van persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Elk gegeven waarmee een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd is een persoonsgegeven. Het kan gaan om bijvoorbeeld je naam, contactgegevens en elk ander gegeven dat aan jou gekoppeld is of kan worden, waaronder bijvoorbeeld e‑mailadres, locatiegegevens, inlogcode, gezondheidsgegevens, bankgegevens, ticketgegevens, etc.

Onder verwerking van persoonsgegevens wordt elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens verstaan.

Doeleinden, grondslagen en bewaartermijnen

Doeleinden Bewaartermijn

Het tot stand brengen en uitvoeren van je lidmaatschap

Niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Doorsturen van belangrijke informatie in relatie tot activiteiten van de Nevobo en andere opgevraagde informatie;

Gegevens worden na 2 jaar na deelnamen of aanvraag verwijderd.

Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

Niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinde waarvoor de gegevens worden verwerkt, in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Het aanbieden van cursussen, opleidingen, bijeenkomsten, kennisavonden en congressen

Gegevens worden 2 jaar na deelnamen verwijderd.

Het verzenden van onze nieuwsbrieven

Zolang je ingeschreven staat voor een nieuwsbrief en tot 1 jaar na uitschrijving.

Opnemen van contact na feedback of een vraag over onze producten en diensten

Gegevens worden 2 jaar na contactmoment verwijderd.

Het behandelen van geschillen, vragen en klachten

Gegevens worden 2 jaar na beantwoording verwijderd.

Het werven van vrijwilligers

Gegevens worden bewaard zolang er een vrijwilligersfunctie wordt vervult. Wanneer een vrijwilliger stopt worden gegevens na 4 weken verwijderd.

(Direct) marketingdoeleinden

Gegevens worden na een non actief periode van 1 jaar verwijderd.

Monitoren van de prestaties van deze site;

Gegevens worden na een periode van 3 jaar verwijderd.

Het analyseren en verbeteren van onze online dienstverlening

Gegevens worden na een periode van 3 jaar verwijderd.

Organiseren van winacties waaraan je kunt deelnemen

Gegevens worden 5 jaar na deelname verwijderd.

Ook gebruiken wij jouw persoonsgegevens voor historische, statistische en wetenschappelijke doeleinden. Voor deze doeleinden gelden geen bewaartermijnen.

Op sommige pagina’s van de websites van Nevobo word je uitgenodigd om je naam en contactgegevens achter te laten. Bijvoorbeeld voor mailing- en vragenlijsten of om je aan te melden voor acties, bijeenkomsten of een lidmaatschap. De Nevobo verzamelt geen andere persoonlijke informatie dan de informatie die je ons zelf verstrekt, inclusief de gegevens die je ons verstrekt rondom jouw lidmaatschap en de in dit document genoemde informatie. Als je die informatie geeft, stem je erin toe dat de Nevobo deze informatie opslaat. Als je producten via onze website koopt, slaan we informatie op die nodig is voor de transactie. Ook kunnen we informatie opslaan over je aankoopgedrag.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derden partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Bijvoorbeeld om het mogelijk te maken onze sport te beoefenen, evenementen bij te wonen en producten af te leveren.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het hosten van de financiële en competitieadministratie;
 • Het verzorgen van (bezoekers- en deelnemers)administratie rondom activiteiten en evenementen;
 • Het drukken van spelers-/officialpassen;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Opslaan van profielen ter ondersteuning van marketingactiviteiten;
 • Het verzorgen van de promotie van het volleybal en evenementen.

Voor de twee laatstgenoemde bullets delen we jouw persoonsgegevens met onze ticketingpartner CM Tickets en bij enkele events ook met TIG Sports, zodat wij in samenwerking met deze partijen het evenement waarvoor tickets zijn gekocht kunnen organiseren, het gedrag van website- en evenementbezoekers kunnen analyseren, een betere service en ondersteuning aan bezoekers kunnen bieden en gerichte aanbiedingen en campagnes ter promotie van de evenementen kunnen voeren.

De Nevobo geeft een beperkte set van gegevens (postcode, geboortedatum, geslacht, sportbond/-tak en, optioneel vereniging) door aan NOC*NSF. Deze gegevens worden louter gebruikt voor statistische doeleinden. De sportbonden en NOC*NSF hebben deze statistieken nodig voor de bedrijfsvoering en beleidsvorming. De gegevens zullen nooit worden gebruikt om u specifiek te benaderen. Mocht u niettemin bezwaren tegen deze doorgifte hebben, dan kunt u daartegen gemotiveerd bezwaar maken bij de Nevobo en/of NOC*NSF.

De Nevobo voert in het Case Management Systeem Sport (CMSS) van de koepelorganisatie NOC*NSF (welke wordt beheerd door het Centrum Veilige Sport Nederland), persoonsgegevens in naar aanleiding van signalen, meldingen c.q. incidenten op het gebied van seksuele intimidatie en overig grensoverschrijdend gedrag van leden. Deze informatie heeft als doel te komen tot een veilige(r) sportomgeving en daarmee ook sportbeoefening. Dit gebeurt door het monitoren, registreren en rapporteren van grensoverschrijdend gedrag in het CMSS. Deze gegevens mogen en zullen niet door de Nevobo noch door NOC*NSF voor andere doeleinden dan hiervoor beschreven worden aangewend en worden ook niet aan derden verstrekt in welk vorm dan ook.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers- of samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Fotografie en video

De Nevobo maakt in haar communicatiemiddelen gebruik van fotografie om wedstrijden, evenementen, andere activiteiten of het volleybal in het algemeen te verslaan en/of te promoten. We houden daarbij zoveel mogelijk rekening met de privacywensen van individuen. Mocht het gebeuren dat we op een ongewenste manier beelden hebben gepubliceerd, vernemen we dit graag via een e-mail aan communicatie@nevobo.nl.

Kinderen jonger dan 16 jaar

Nog geen 16 jaar? Vraag dan je ouders om toestemming om onze producten en diensten te gebruiken. Laat ze ons privacy- en cookiebeleid lezen.

Jouw rechten

Met betrekking tot (het gebruik van) jouw persoonsgegevens kun je de onderstaande rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@nevobo.nl

 • Recht op inzicht tot de persoonsgegevens die Nevobo van jou verwerkt;
 • Recht om je persoonsgegevens te laten aanpassen, onder andere indien deze niet meer accuraat zijn;
 • Recht om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen;
 • Recht op beperking van verwerking van jouw persoonsgegevens
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, onder andere indien je niet langer prijs stelt op informatie over producten en diensten van ons en/of derden
 • Recht op overdraagbaarheid van jouw gegevens

Nevobo reageert doorgaans binnen 4 weken op jouw verzoek, tenzij dit niet mogelijk is vanwege de complexiteit van jouw verzoek of het aantal verzoeken dat is ingediend. In een dergelijk uitzonderlijk geval lichten wij jou daar uiterlijk binnen 4 weken over in en verlengen wij onze reactietermijn met maximaal 2 maanden.

Indien je niet langer prijs stelt op het ontvangen van informatie (niet zijnde serviceberichten) en aanbiedingen dan kun je je daarvoor afmelden. Voor informatie die via onze nieuwsbrief wordt ontvangen, kun je je afmelden via een link onderaan de betreffende nieuwsbrief. Overige afmeldingen kun je sturen naar info@nevobo.nl.

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op de websites, nieuwsbrief of app van Nevobo kunnen worden bezocht. De Nevobo is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze andere sites omgaan met privacy. De Nevobo raadt aan dat je op deze gelinkte websites het privacybeleid leest aangezien deze andere voorwaarden en condities kunnen bevatten die op u van toepassing zijn.

Beveiliging

Voor bescherming van persoonsgegevens zijn diverse maatregelen genomen die beschermen tegen verlies of misbruik van, of ongeoorloofd wijzigen of raadplegen van, informatie die onder ons toezicht valt. Nevobo maakt gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die daartoe bevoegd zijn. Toch is informatie die je ons toezendt niet versleuteld, tenzij we expliciet melden dat dit zo is.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacy policy regelmatig te blijven raadplegen.

Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op via info@nevobo.nl

Juli 2023