fotohoogendoorn.nl
fotohoogendoorn.nl
  • Publicatie 01-05-2020
  • Rotterdam Sportsupport

Aansprakelijkheid in coronatijden: hoe zit dat?

Verenigingen zijn onder voorwaarden gestart met hun aanbod voor jeugd tot en met 18 jaar. Maar hoe zit het nu met de aansprakelijkheid? Rotterdam Sportsupport vertelt er meer over.

Aansprakelijkheid tijdens verenigingsactiviteiten
De vereniging is als rechtspersoon verantwoordelijk voor de activiteiten die vrijwilligers of medewerkers van de vereniging organiseren. Als er tijdens zo’n activiteit iemand gewond raakt kan de vereniging hiervoor aansprakelijk gesteld worden. Dan moet er echter wel sprake zijn van een ‘onrechtmatige verwijtbare gedraging’ van de vereniging of anderszins het niet voldoen aan de zorgplicht die op de vereniging rust. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn als de trainer niet gekwalificeerd is of het materiaal of de accommodatie gebreken vertoont. Er mag echter ook van de sporters zelf verwacht worden dat zij zich aan de spelregels en de regels van de vereniging houden. Dit laatste is bijvoorbeeld geregeld via de statuten en reglementen. Hierin staan rechten en plichten van leden en soms ook gedragsregels.

Richtlijnen en protocollen
Voor jeugdtrainingen die weer hervat worden in deze coronatijd geldt nog steeds dat de vereniging verantwoordelijk is voor het goed en veilig verlopen van de trainingen. Naast de reguliere randvoorwaarden zoals voldoende gekwalificeerde trainers en deugdelijk materiaal komt hier nu bij dat de regels vanuit de rijksoverheid en de gemeente omtrent het coronavirus door de vereniging gevolgd moeten worden. Het ‘Protocol verantwoord sporten kinderen en jeugd’ van het NOC*NSF en de branche specifieke aanvulling hierop vanuit de Nevobo helpen hierbij. Ben je er na het lezen van de protocollen niet zeker van dat jouw vereniging op een veilige manier trainingen aan kan bieden? Besef dan dat het niet verplicht is om weer met trainingen te starten, je kunt er dus ook voor kiezen om voorlopig geen trainingen aan te bieden. Rotterdam Sportsupport kan je helpen om goed naar de mogelijkheden van jouw vereniging te kijken in de gemeente Rotterdam. Neem hiervoor contact op via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of de verenigingsconsulent in jouw gebied. Valt jouw vereniging niet onder gemeente Rotterdam, neem dan contact op met jouw eigen gemeente. 

Verkeersstromen
Naast het organiseren van de trainingen zelf is de vereniging ook verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van het brengen en halen voor en na de training. Ook op de momenten voor en na de training moet de 1,5 meter afstand tussen personen in acht genomen kunnen worden. De verantwoordelijkheid van de vereniging stopt dus niet op het moment dat de training stopt, maar op het moment dat alle leden veilig de accommodatie verlaten om op weg te gaan naar huis. De gemeente Rotterdam legt de verenigingen naast het reguleren van de verkeersstromen en het volgen van de protocollen van NOC*NSF en de sportbonden geen extra voorwaarden op. Vraag jouw gemeente of dit ook geldt voor jouw vereniging.

Niet leden
Premier Rutte heeft sportverenigingen ook opgeroepen om trainingen open te stellen voor kinderen en jongeren die geen lid zijn van de vereniging. Voor sommige verenigingen is het al een uitdaging om trainingen voor hun eigen leden op een verantwoorde en veilige manier op te starten. In dat geval is het niet verstandig om niet-leden te laten deelnemen aan de trainingen. Je bent als vereniging immers verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens de trainingen.
Ben je als vereniging wel in staat om niet-leden deel te laten nemen aan de trainingen, houd dan rekening met het volgende. Van je leden weet je de leeftijd, van niet-leden weet je dit niet automatisch. Omdat jongeren van 19 jaar en ouder niet mogen sporten en er voor jongeren van 13-18 jaar andere regels gelden dan voor kinderen tot en met 12 jaar moet je voorafgaand aan de training naar de leeftijd van de deelnemers vragen. Noteer naam, leeftijd en contactgegevens van de ouders zodat deze bereikt kunnen worden mocht dit nodig zijn. Kinderen en jongeren die geen lid zijn van de vereniging zijn niet gebonden aan de statuten en reglementen van de vereniging. Indien er ‘huisregels’ zijn waar iedereen die zich op de accommodatie bevindt zich aan moeten houden, dan zijn ze daar wel aan gebonden. Zorg ervoor dat deze regels wel bekend zijn bij de deelnemers, bijvoorbeeld door deze goed zichtbaar op de accommodatie op te hangen. Daarnaast kun je de deelnemers laten weten dat deelname aan de activiteiten op eigen risico is. Dat betekent niet dat je als vereniging helemaal niet meer aansprakelijk kunt worden gesteld, maar het verkleint dit risico wel. De zorgplicht die de vereniging heeft geldt ook voor niet-leden. Het aansprakelijkheidsrisico van de vereniging voor schade opgelopen door niet-leden valt normaal gesproken  onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de vereniging. Om hier zeker van te zijn voor de eigen situatie is het verstandig om de polis hierop te checken.

Conclusie
Als vereniging ben je verantwoordelijk voor het veilig laten verlopen van trainingen en het in goede banen leiden van de verkeersstromen die met het brengen en halen gepaard gaan. Mocht er iets gebeuren, zoals een ongeval of besmetting met/verspreiding van het coronavirus, is de vereniging echter alleen aansprakelijk als er sprake is van verwijtbaar onrechtmatige gedragingen of schending van de zorgplicht. Dit is normaal gesproken niet het geval als de vereniging zich houdt aan de protocollen van NOC*NSF en de sportbond. Kijk wel goed naar de voorwaarden van je ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering, zodat de vereniging hierop terug kan vallen als er onverhoopt toch discussie over de aansprakelijkheid ontstaat.

Tips

  • Er is geen collectieve verzekering vanuit de Nevobo, dus controleer bij je verzekeraar of je verzekerd bent voor aansprakelijkheid en ongevallen en wat de verzekeringsvoorwaarden zeggen over deelname van niet-leden. 
  • Lees het protocol van NOC*NSF, de branchespecifieke aanvulling hierop vanuit de Nevobo en pas dit toe op je trainingen. Lees hier meer over geschikte outdoor spel- en oefenvormen voor outdoor volleybal.
  • Start alleen met trainingen als je er voldoende van overtuigd bent dat je de veiligheid van deelnemers en trainers kunt waarborgen.
  • Stel de trainingen alleen open voor niet-leden als je er voldoende van overtuigd bent dat je de veiligheid van deelnemers en trainers kunt waarborgen.
  • Accepteer nooit zelf aansprakelijkheid, maar leidt een eventuele aansprakelijkstelling door naar de eigen verzekeraar.

Dit artikel is geschreven door Rotterdam Sportsupport. Aan het artikel hebben wij enkele specifieke punten toegevoegd die van belang zijn voor volleybalverenigingen. Denk hierbij aan de branchespecifieke aanvulling op het protocol van NOC*NSF en de spel- en oefenvormen voor outdoor volleybal.

Bron: Rotterdam Sportsupport