World2Win zet volleybal in Senegal op de kaart

World2Win zet volleybal in Senegal op de kaart

Gepubliceerd op 18 december 2022

De afgelopen 2,5 jaar is hard gewerkt om volleybal een prominentere plek te geven in het sportlandschap van Senegal.

Scroll down for the English version of the article.

In 2026 worden de Jeugd Olympische Spelen in Senegal georganiseerd. Het is de eerste keer dat een olympisch evenement plaatsvindt op het Afrikaanse continent. In aanloop naar deze bijzondere spelen heeft een team bestaande uit de Nevobo het Nederlands Olympisch Comité, de Franse Volleybalbond, Volley Vlaanderen, de Senegalese Volleybalbond en het Senegalese NOC zich via het project World2Win van 2019 t/m 2022 ingezet om de sportinfrastructuur in Senegal te verbeteren en de zichtbaarheid van volleybal te vergroten.

De afgelopen 2,5 jaar is hard gewerkt om volleybal een prominentere plek te geven in het sportlandschap van Senegal. Door middel van o.a. management en technische ondersteuning, breedtesport activiteiten en girls empowerment programma’s is dat gelukt. Hieronder zetten we de successen van World2Win in Senegal op een rijtje.

Management en technische ontwikkelingen

Er zijn vier Management Development workshops georganiseerd, waarin verschillende onderwerpen aan bod kwamen. Waaronder de ontwikkeling van een strategisch plan en het voeren van een professionele administratie. Op het vlak van technisch development zijn achttien sportstudenten opgeleid in de basistraining skills van beachvolleybal. Ook is een expert van de FIVB (wereldvolleybalbond) een aantal maanden in Senegal aanwezig geweest om diverse technische opleidingsprogramma’s te verzorgen.

“Het World2Win project heeft ons, de Senegalese Volleybalbond, geholpen om een nieuwe basis te leggen voor de volleybalsport in Senegal en de volgende generatie”

- Amadou Seye, voorzitter

Breedtesport ontwikkeling

Onderdeel van de breedtesportactiviteiten in Senegal waren de vier georganiseerde scholentoernooien. Daar deden in totaal bijna duizend kinderen aan mee. Daarnaast was er het project ‘Back2School’. Spelers uit het nationaal team bezochten scholen om kinderen te vertellen over het belang van volleybal in combinatie met het behalen van goede resultaten op school. Dat zorgde voor veel inspiratie en promotie van de sport. In totaal hebben acht scholen en rond de vierhonderd kinderen deelgenomen aan Back2School.

“Nevobo vindt het belangrijk om samen met andere volleybalbonden te werken aan de wereldwijde ontwikkeling van onze mooie sport. Ons doel is om steeds meer mensen de waarde en kracht van volleybal te laten ervaren. Samenwerking met internationale organisaties, zoals in het World2Win project, draagt daaraan bij”

- Peter van Tarel, manager Sportontwikkeling Nevobo

Girls empowerment met Volleyball4Life

Volleyball4Life draagt bij aan de ontwikkeling van life skills van meisjes tussen de 12 en 18 jaar. Het doel van het programma is om deze meisjes te leren om hun eigen beslissingen te maken. Om dat te bereiken, krijgen de meisjes én coaches (die meiden in de doelgroep trainen/coachen,) de benodigde tools aangereikt en wordt er gewerkt aan het verbeteren van specifieke vaardigheden.

Twaalf coaches en twaalf meiden hebben dankzij Volleyball4Life een stap gemaakt in hun persoonlijke ontwikkeling. Zo zijn de coaches nu in staat om de aanpak en bijbehorende theorie van het programma op hun eigen scholen en trainingscentra in de praktijk te brengen. Door Volleyball4Life hebben ze zelf ervaren welke impact de cursus heeft. Daardoor zijn ze beter in staat om de meiden die zij onder hun hoede hebben te begeleiden in hun ontwikkeling. De meiden die deelnamen aan Volleyball4Life gaven aan dat ze zich zelfverzekerder voelen, zich veel meer durven uit te spreken en ook beter kunnen volleyballen.

“Door dit programma voelt het alsof ik er een nieuwe familie bij heb gekregen”

- Fatamatou, deelnemer Volleyball4Life

Meer weten over World2Win

Wil je meer weten over World2Win? Bekijk dan onderstaande video over het project. Op de Facebookpagina vind je ook meer info over de verschillende activiteiten die vanuit het project georganiseerd worden.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
ARTICLE IN ENGLISH

World2Win project puts volleyball in Senegal on the map

Senegal will host the Youth Olympic Games in 2026. It will be the first time an Olympic event will take place on the African continent. In the run-up to these special games, a team from the Dutch Volleyball Federation, the Dutch Olympic Committee, the French Volleyball Federation, Volley Vlaanderen, the Senegalese Volleyball Federation and the Senegalese NOC has been working hard through the World2Win project from 2019 to 2022 to improve the sports infrastructure in Senegal and increase the visibility of volleyball. Over the past 2.5 years, a lot of hard work has been done to give volleyball a more prominent place in Senegal's sports landscape. Through management and technical support, grassroots sports activities and girls empowerment programmes, it has succeeded.


Below, we list World2Win's successes in Senegal.

Management and technical development

Four Management Development workshops were organised, covering various topics. Including the development of a strategic plan and professional administration. In terms of technical development, 18 sports students were trained in the basic training skills of beach volleyball. An expert from the FIVB (world volleyball federation) also spent several months in Senegal to provide various technical training programmes.

“The World2Win project has helped us, the Senegal Volleyball Federation, lay a new foundation for the sport of volleyball in Senegal and the next generation”

- Amadou Seye, president

Grass roots development

Part of the grassroots sports activities in Senegal were the four organised school tournaments. A total of almost a thousand children participated in these. There was also the 'Back2School' project. Players from the national team visited schools to inspire children about the importance of volleyball in combination with achieving good results at school. This provided a lot of inspiration and promotion of the sport. In total, eight schools and around four hundred children participated in Back2School.

“Nevobo considers it important to work together with other volleyball federations to develop our beautiful sport worldwide. Our goal is to let more and more people experience the value and power of volleyball. Cooperation with international organisations, such as in the World2Win project, contributes to this”

- Peter van Tarel, manager Sports Development Nevobo

Girls empowerment with Volleyball4Life

Volleyball4Life contributes to the development of life skills of girls between the ages of 12 and 18. The aim of the programme is to teach these girls to make their own decisions. To achieve that, the girls and coaches (who train/coach girls in the target group) are given the necessary tools and work on improving specific skills.

Twelve coaches and twelve girls have made a step forward in their personal development thanks to Volleyball4Life. For example, the coaches are now able to put the programme's approach and associated theory into practice at their own schools and training centres. Through Volleyball4Life, they have experienced for themselves the impact of the course. As a result, they are better able to guide the girls under their care in their development. The girls who took part in Volleyball4Life reported feeling more confident, dare to speak out much more and also playing volleyball better.

“Because of this programme, I feel like I have gained a new family”

- Fatamatou, Volleyball4Life participant

Want to know more about World2Win

Want to know more about World2Win? Then watch the video below about the project. You can also find more info on the Facebook page about the various activities organised from the project.