pagina op www.nevobo.nl
  • Publicatie 12-10-2018

Registratie verenigingsmailadressen www.nevobo.nl

Op 11 oktober zijn de verenigingen geïnformeerd over de aanpassingen in registratie van "verenigingsmailadressen" op www.nevobo.nl i.p.v. in Sportlink Club

De afgelopen weken zijn de rechten op www.nevobo.nl en automatische e-mails al grotendeels omgezet naar de nieuwe situatie. Daarbij heeft de betreffende functionaris alleen nog rechten voor de doelgroep waarvoor hij/zij verantwoordelijk is en ontvangt deze alleen daarover e-mailberichten. 

Inzicht in de situatie
Voor alle functionarissen van de vereniging is op www.nevobo.nl een overzicht beschikbaar, waarin duidelijk vermeld is welke rechten de functionarissen op www.nevobo.nl hebben. Er wordt hierin tevens vermeld, welke mailings er naar deze groep verstuurd worden, een lijst die we in de loop van het jaar verder compleet zullen maken.
Het overzicht is te vinden op de verenigingspagina (Inloggen met volleybal.nl account  > op je naam klikken > op de vereniging klikken) onder‘ Contactgegevens functionarissen’ in het menu ’Vereniging’. 

Vereningingsmailadressen privé-mailadressen
Er zijn verenigingen die adressen hebben in de vorm wedstrijdsecretaris@netsmashers.nl  of ‘wedstrijdsecretaristopduikers@gmail.com’. De vereniging bepaalt zelf wie daar toegang toe hebben, of naar wie de e-mail doorgestuurd wordt. Wij gebruiken bij voorkeur deze e-mailadressen voor onze communicatie met de vereniging en noemen die ‘verenigingsmailadressen’.

Daarnaast heeft iedere functionaris een privé-mailadres. Dit adres gebruiken wij bij voorkeur voor onze communicatie met de betreffende privépersoon, zoals bijvoorbeeld wachtwoordherstel voor het account, de aanwijzing van de persoon als scheidsrechter, etc. Dit noemen we ‘privé-mailadressen’.

Vanaf nu willen we graag dat er in Sportlink Club, bij de persoon, alleen nog maar privé-mailadressen vermeld worden. De ledenadministrateur van de vereniging heeft de mogelijkheid om verenigingsmailadressen te registreren op de hierboven genoemde pagina ‘Contactgegevens functionarissen’. Op deze plek is het niet de bedoeling dat privé-adressen geregistreerd worden. Als de vereniging geen verenigingsadressen heeft, moet er op www.nevobo.nl niets geregistreerd worden. 

Tijdelijke vervanging van een functionaris
Omdat de rechten op www.nevobo.nl gekoppeld zijn aan de functionaris, ontstaat een probleem wanneer deze tijdelijk vervangen wordt (bijvoorbeeld tijdens vakantie). We bieden op nevobo.nl de mogelijkheid om de rechten tijdelijk over te dragen aan iemand anders. Omdat het wel zo rustig is, kun je vanaf dat moment niet zelf meer gebruik maken van die rechten, totdat je de overdracht beëindigt. Zo kun je tijdens je vakantie dus bijvoorbeeld iemand anders de wedstrijdwijzigingen af laten handelen.

De verzending van e-mail wijzigt hierdoor niet: deze wordt nog steeds naar de vereningingsmailadressen gestuurd. Omdat hier ook berichten van anderen binnen zullen komen, regelt de vereniging dat de e-mail doorgestuurd wordt of de vervanger toegang heeft tot mailbox. 

Nieuwe functionaris
Wanneer een functionaris gaat stoppen zal er vaak sprake zijn van een periode van overdracht. Aan het begin van die periode meldt de ledenadministrateur de nieuwe functionaris aan in Sportlink Club, met de betreffende functie. Hierdoor krijgt deze automatisch de juiste rechten op www.nevobo.nl. Binnen de vereniging kan ook worden geregeld dat de nieuwe functionaris toegang krijgt tot het verenigingsmailadres.

Zodra de overdracht afgerond is, meldt de ledenadministrateur de oude functionaris af in Sportlink Club en zorgt de vereniging ervoor dat het wachtwoord van het verenigingsmailadres gewijzigd wordt, of het doorsturen daarvan aangepast wordt. Het verenigingsmailadres blijft behouden in de communicatie-instellingen op nevobo.nl. Bij het dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris) is de werkwijze anders, hier wordt de oude functionaris automatisch afgemeld, als de nieuwe functionaris wordt aangemeld.

Registratie functionarissen in Sportlink Club
We hebben gemerkt dat ondanks de aankondiging in de vorige e-mail veel functionarissen verrast werden doordat ze bepaalde zaken op nevobo.nl niet meer konden doen. In al deze gevallen blijkt sprake van een onvolledige registratie in Sportlink Club te zijn.

Voor zover dat niet gedaan is, raden we jullie aan om op korte termijn na te gaan of alle functionarissen correct geregistreerd zijn. Een veel voorkomende ‘fout’ is dat er geen wedstrijdsecretaris CMV, of wedstrijdsecretaris Recreanten vermeld is.

Mochten er vragen zijn neem dan contact op met medewerkers van het regiokantoor.