Disclaimer

User Policy

 • User policy aangaande www.volleybal.nl, www.nevobo.nl, arbitrage.nevobo.nl (officialplatform), www.zitvolleybal.com en de apps Mijn Competitie en Mijn Club.
 • De Nevobo is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van of juist de onmogelijkheid om gebruik te maken van de genoemde websites en/of de apps en de hierop gepubliceerde informatie.
 • De informatie die via de websites en de apps (m.u.v. de clubinformatie in de app Mijn Club) wordt ontsloten, blijft eigendom van de Nevobo.
 • De Nevobo behoudt zich het recht voor mensen of organisaties toegang te verlenen tot (een beperkt deel van) data.
 • De Nevobo behoudt zich het recht voor de toegang tot data aan mensen/organisaties te weigeren.
  De genoemde websites en apps zijn officiële online platformen van de Nevobo. De data, teksten en alle ‘content’, logo's en afbeeldingen, alsmede de selectie en de vorm hiervan vallen onder het auteursrecht © van de Nevobo, waarbij het mogelijk is dat in deze website eigendomsmateriaal wordt gebruikt dat afkomstig is van derden, waarover door de Nevobo afspraken zijn gemaakt.
  Het direct of indirect commercieel uitnutten van data, teksten en/of beeldmateriaal van of via de (online platformen van) Nevobo is in geen geval toegestaan.
  De portal, het officialplatform, de teamwebsite van het damesvolleybalteam en de apps als ook de inhoud hiervan worden zonder enige garantie, hetzij expliciet, hetzij impliciet, aangeboden. De Nevobo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, inclusief, maar niet beperkt tot, de inhoud en de geschiktheid voor een bepaald doel. Tevens garandeert de Nevobo niet dat de informatie en/of faciliteiten die via deze website toegankelijk zijn, accuraat, volledig of up-to-date zijn, noch dat deze website vrij zal zijn van fouten, met inbegrip van doch niet beperkt tot, virussen of andere schadelijke elementen. De gebruiker van deze website(s) en de app stemt in met alle kosten die voortvloeien uit het gebruik.
 • Competitie-informatie voor verenigingswebsites mag alleen met via de standaard exporteermogelijkheden ingelezen en gebruikt worden en dient te geschieden volgens de afspraken die hiervoor tussen de Nevobo en de vereniging worden gemaakt (zie ‘Verenigingslicentie’). Het inlezen van competitiegegevens via andere wegen die niet door de Nevobo officieel beschikbaar gesteld zijn, is niet toegestaan. Mocht dit toch plaatsvinden dan zal de Nevobo hier maatregelen tegen treffen.

Verenigingslicentie

 • Aan verenigingen of wedstrijdgevende organisaties kan een beperkte licentie worden verleend voor het downloaden van (beperkte) data van de portal op voorwaarde dat deze informatie op een enkele PC (met PC worden ook laptop en/of andere elektronische dragers bedoeld) wordt opgeslagen, op voorwaarde dat het afdrukken van het op deze website opgenomen materiaal uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden gebruikt wordt en op voorwaarde dat alle auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsgegevens intact blijven en gerespecteerd worden.
 • Een beperkte licentie wordt verleend op voorwaarde dat wordt ingestemd met en gehouden wordt aan deze gebruiksvoorwaarden. Elk ander gebruik van welk materiaal op deze website dan ook, waaronder vermenigvuldiging (voor enig ander doel dan die zoals eerder vermeld), aanpassing, distributie of herpublicatie, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Nevobo is ten strengste verboden, en houdt een schending in van het eigendomsrecht van de Nevobo.
 • Indien software van deze website wordt gedownload, is de software, inclusief alle beelden of bestanden die in of uit de software voortkomen, alsmede aan de software gerelateerde gegevens (hierna gezamenlijk te noemen: "software") afhankelijk van de bepalingen, zoals die gelden bij het verlenen van voornoemde beperkte licentie. De Nevobo en/of hun (mogelijke) leveranciers behouden alle rechten, titels, belangen en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de software. Distributie, verkoop of toezending aan derden van de software, alsmede wijziging of aanpassing van de software, met inbegrip van doch niet beperkt tot vertaling, decompilatie, herproductie, demontage of afleidingen ervan is verboden.

Wijzigen van de User Policy, toepasselijk recht en overig

 • De Nevobo behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden aan te passen. Iedere verandering is direct van kracht en dus rechtsgeldig. Wanneer u de portal, het officialplatform en/of app gaat / blijft gebruiken, gaat u eveneens akkoord met eventuele veranderingen. Het is uw verantwoordelijkheid om iedere keer dat u de website(s) bezoekt, de gebruiksvoorwaarden te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. De Nevobo behoudt zich te allen tijde het recht voor om tijdelijk of permanent de inhoud van de website(s) te wijzigen, iets toe te voegen, iets stop te zetten op deze website, zonder aankondiging of aansprakelijkheid.
 • Degenen die deze en de overige website(s) en/of de apps raadplegen doen dat uit eigen beweging en worden geacht de lokale wet en regelgeving te kennen. De wetmatigheid van de gebruiksvoorwaarden is onderhevig aan het Nederlands recht. Iedere eventuele onenigheid wordt behandeld door de Utrechtse rechtbank (mogelijk in hoger beroep). Door de website te gebruiken gaat u akkoord met de wet en regelgeving van dit rechtsgebied en ziet u af van enig bezwaar tegen dit rechtsgebied of deze rechtbank.
 • Mocht een officiële rechtbank één van de bepalingen in deze voorwaarden nietig verklaren, zal deze niet meer van toepassing zijn, zonder dat dit van invloed is op de overige bepalingen. Deze voorwaarden vertegenwoordigen de gehele verstandhouding tussen de betrokken partijen en staan boven alle andere hiervoor gemaakte verbale of schriftelijke verklaringen, begrippen of overeenkomsten.

© copyright 2017 - Nederlandse Volleybalbond